Hike through the farm land to the mountains...

Previous
Hike to Takeyama